Sınav hakkı ve kayıt yenileme

MADDE 15 –

(1) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Teorik derslerin eğitimini tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler teorik eğitim konularından sınav merkezlerinde ESINAV'a  girerler. Direksiyon eğitimi dersini tamamladıktan sonra kurs tarafından sınava girmesi uygun görülen ve sınavdan en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Esınav ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle, Esınavda  başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç sınav dönemi daha sınavlara girebilirler.

(2) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) (4) Teorik sınava elektronik ESINAV'la giren kursiyerler, sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sınava girmeyen kursiyer bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

(3) Ancak;

a) Sınavlar sırasında (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (...) hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (...) sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. (Ek cümle:RG-5/12/2015-29553) Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir.

(4) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersinin dört sınavı sonunda da başarısız duruma düşenlere, istemeleri hâlinde girdiği son sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç (Değişik ibare:RG-22/2/2018-30340) 60 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini almaları şartıyla bu kursiyerlere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyerler, en az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.

(5) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız olan kursiyer ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ikinci dört sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

(6) (Ek:RG-7/3/2017-30000) İlk dört sınav hakkını manuel vitesli sertifika sınıfı aracında kullanan kursiyer, istemesi halinde aynı sınıfın otomatik şanzımanlı sertifikasını almak üzere direksiyon eğitiminde ve ikinci dört sınav hakkında otomatik şanzımanlı araç kullanabilir.

Driving School Website Template

Dersler ve E-Sınav

Driving School Website Template

Eğitim alanları hakkında

Top Top